ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε.

Της 09ης Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Άρθρο 12 του Καταστατικού και μετά από την υπ’ αριθμ. 511 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2022 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. – Α.Ε. και Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε:

Έκτακτη  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 09η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στην Έδρα της Εταιρείας και στον χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε. στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Χώρας Χαλκείου Νάξου, όπου και τα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε.

Μη συντελεσθείσας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 16η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΟΝ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι ΜΕΤΟΧΟΙ της Εταιρείας (ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ) δια των Αντιπροσώπων των, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά καταθέτοντας τα στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 04η Οκτωβρίου 2022. Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξής της, ήτοι την 10:00  της 07ης Οκτωβρίου 2022 θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση: 3ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Χώρας – Χαλκείου Πίνακας των Μετόχων που θα συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και πέντε (5) αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του Άρθρου 123 του Κ.Ν. 4548/2018  συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του Αντιπροσώπου, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.easnaxos.com.

Νάξος, 12/09/2022

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α. Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ