ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ‘ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ’

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 559.232,58 ΕΥΡΩ

Η σύμπραξη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου (ΕΑΣ Νάξου-Συντονιστής Έργου, κος Μιχάλης Βερνίκος) με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-Δήμητρα (ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνος, Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος) προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πατάτας Νάξου με τη χρήση σύγχρονων φαινοτυπικών, μοριακών και χημικών εργαλείων (GrEaTest-Potatoes).

 Ο συντονιστής του έργου, η ΕΑΣ Νάξου διαθέτει την εμπειρία, το υλικό και την τεχνογνωσία για την καλλιέργεια της φημισμένης πατάτας, ενώ ο κύριος ερευνητικός φορέας, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικεύεται στη γενετική βελτίωση, στη φυσιολογία, στις ποιοτικές και τεχνολογικές αναλύσεις κηπευτικών προϊόντων, καθώς και στην αξιοποίηση των σύγχρονων –ομικών τεχνολογιών για τη βελτίωση των κηπευτικών.

Η «Πατάτα Νάξου» έχει ομοιόμορφο μέγεθος, καθαρή εμφάνιση, απουσία προσβολών και ασθενειών, η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία είναι μεγαλύτερη του 18 % και η περιεκτικότητα σε σάκχαρα μικρότερη του 1% ενώ η ανοιξιάτικη καλλιέργεια έχει πολύ πρώιμη συγκομιδή. Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες/υβρίδια πατάτας στην γεωγραφική περιοχή της Νάξου είναι οι Liseta, Spunta, Marfona, Vivaldi και Alaska. Η «Πατάτα Νάξου» έχει αποκτήσει ξεχωριστή φήμη στην αγορά, ως ένα προϊόν με υψηλά ποιοτικές και σταθερές προδιαγραφές. Αποτελεί ένα προϊόν με μεγάλη σημασία στην τοπική κοινωνία και ταυτίζεται με το νησί της Νάξου (http://www.minagric.gr/greek/data/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ%20ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ%20YPAAT%2016%20ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ%202010.pdf).

Κυριότερος στόχος του GrEaTestPotatoes είναι η διαφοροποίηση και ανάδειξη της πατάτας Νάξου ως προϊόντος υψηλής αξίας με σύγχρονες -ομικές τεχνολογίες. H ανάπτυξη του επιγενετικού προφίλ των ποικιλιών που καλλιεργούνται στο νησί μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη προσέγγιση για τη διάγνωση των συνθηκών ανάπτυξης και της γεωγραφικής περιοχής προέλευσης των κατά τα άλλα όμοιων φυτικών ειδών/ποικιλιών και των μεταποιημένων προϊόντων τους. Ακόμη θα πραγματοποιηθεί α) η συστηματική αξιολόγηση και αποτύπωση του μικροβιώματος σε διαφορετικά terroir, και αγρο-περιβάλλοντα και β) ο προσδιορισμός του διατροφικού, μεταβολικού και οργανοληπτικού προφίλ των παραγόμενων κονδύλων πατάτας και τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών. Η ολιστική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί αναμένεται να προσδώσει στο προϊόν συγκεκριμένη ταυτότητα ενισχύοντας την εμπορική του αξία.

Σε καλλιέργεια πατάτας που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Νάξου (ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ) και στη Θεσσαλονίκη (ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συγκριτικές αναλύσεις: α) γευστικό πάνελ αξιολόγησης, β) φαινοτυπική και μεταβολομική ανάλυση των παραγόμενων κονδύλων πατάτας, γ) συγκριτική μεγαγραφωμική (transcriptomics) μελέτη του συνόλου των γονιδίων που εκφράζονται στον κόνδυλο της πατάτας κατά την συγκομιδή ώστε να ταυτοποιηθούν συγκεκριμένα γονίδια που συνδέονται με την ποιότητα, δ) ανίχνευση επιγενετικών αλλαγών (epigenomics) και διερεύνηση πιθανής σύνδεσης τους με το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής και ε) μεταγονιδιωματική ανάλυση του μικροβιώματος των παραγόμενων κονδύλων καθώς και  μικροβιακή χαρτογράφηση των εδαφών της περιοχής με μεταγονιδιωματική ανάλυση.

To GrEaTest-Potatoes (MIS: 5070379) υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 3437 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει σε μια ολιστική προσέγγιση για την ανάδειξη της ποιότητας και διατροφικής αξίας της πατάτας Νάξου, με τη χρήση κλασικών και σύγχρονων μεθόδων φαινοτυπικής και μοριακής αξιολόγησης. Το προτεινόμενο έργο χωρίζεται σε 4 Πακέτα Εργασίας  (ΠΕ) στα οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς με διακριτό ρόλο και παραδοτέα.

ΠΕ 1 (Μ1-Μ24): Καλλιέργεια και φαινοτυπική αξιολόγηση κονδύλων πατάτας σε διατοπικά πειράματα (ΕΑΣ, ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Στόχος η διερεύνηση των φαινοτυπικών διαφορών μεταξύ του παραγόμενου προιόντος από τις δύο περιοχές, καθώς και η συλλογή φυτικού υλικού για τα επόμενα ΠΕ.

Παραδοτέα:

Π1.1. Έκθεση αξιολόγησης αγροκομικών και φαινοτυπικών χαρακτηριστικών της πατάτας στις 2 περιοχές καλλιέργειας (Μήνας 22)

Π1.2. Προβολή σε μέσα ενημέρωσης γεωργικού ενδιαφέροντoς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Μήνας 24)

ΠΕ 2 (Μ6-Μ24): Συγκριτική μελέτη ποιότητας, θρεπτικής αξίας και μεταβολικού προφίλ κονδύλων πατάτας (ΕΑΣ, ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

Παραδοτέα:

Π2.1 Έκθεση αξιολόγησης του γευστικού πάνελ δύο ποικιλιών πατάτας Νάξου (Μήνας 20)

Π2.2 Έκθεση των φυσικοχημικών και φυτοχημικών  χαρακτηριστικών των κονδύλων πατάτας (Μήνας 24)

ΠΕ 3 (Μ12-Μ30): Επιγενετικό προφίλ κονδύλων πατάτας (ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Υπεργολάβος)

Στόχοι του Π.Ε.3 είναι:

α) η ανίχνευση επιγενετικών αλλαγών (epigenomics) και

β) η διερεύνηση πιθανής σύνδεσης τους με το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής.

Παραδοτέα

Π3.1. Επιγενετικό προφίλ των ποικιλιών που χρησιμοποιούνται ως Πατάτα Νάξου σε διάφορα περιβάλλοντα του νησιωτικού συμπλέγματος της Νάξου (Μήνας 28).

Π3.2  Έκθεση με πιθανούς βιοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικά εργαλεία ταυτότητας του προϊόντος (Μήνας 30).

ΠΕ 4 (Μ6-Μ36): Μελέτη του μικροβιακού terroir με χρήση –ομικών τεχνολογιών (ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Υπεργολάβος)

Παραδοτέα:

Π4.1. Ανάλυση μικροβιακής ποικιλότητας των κονδύλων πατάτας Νάξου (Μήνας 24)

Π4.2. Έκθεση με την ανάλυση αλληλεπιδράσεων ποικιλίας-terroir-μικροβιακής κοινότητας (Μήνας 36)

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του GrEaTest-Potatoes (Μήνας 1: έναρξη; Μήνας 36: λήξη), με βάση τις διαφορετικές φάσεις (ΠΕ 1-4) του έργου, αποτυπώνεται σχηματικά στην Εικόνα 2.

   Εικόνα 2: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της επένδυσης είναι:

Άμεσα αποτελέσματα:

Ø Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από την εταιρεία για την σταθεροποίησή της στις ήδη υπάρχουσες αγορές, αλλά και την κατάκτηση νέων.

Ø Διαθεσιμότητα γενοτύπων πατάτας με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Ø Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νέους ερευνητές.

Ø Προαγωγή της επιστήμης και της καινοτομίας στο συγκεκριμένο πεδίο. Ανάδειξη των ακαδημαϊκών φορέων ενισχύοντας επίσης την επιστημονική θέση της χώρας μας.

Ø Ανάδειξη των εξαιρετικών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Ø Εξοικείωση του προσωπικού της επιχείρησης με νέες μεθόδους και πρακτικές και επέκταση του ερευνητικού πεδίου.

Έμμεσα αποτελέσματα:

– Επιτυχία του προγράμματος θα αυξήσει τη διαθέσιμη τεχνογνωσία για επέκταση σε άλλα είδη φυτών.

– Η ανάπτυξη του προγράμματος συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής ως ενός κέντρου πόλου καινοτομίας όπου νέες ιδέες και πρακτικές εφαρμόζονται στην πράξη.

– Ένα πρόγραμμα ανάδειξης και αξιολόγησης  ποικιλιών έχει μεγάλη οικονομική σημασία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο διότι μπορεί στο μέλλον να αποδώσει και νέες ποικιλίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αγορών, προσδίδοντας αξιοσημείωτο οικονομικό αποτέλεσμα για το Νότιο Αιγαίο και την εταιρεία όπου γίνεται η δραστηριότητα, αλλά και την καλλιέργεια πατάτας στην Ελλάδα συνολικά.

– Οι ακαδημαϊκοί εταίροι θα ωφεληθούν από την σύμπραξη με μια ιδιαίτερα παραγωγική εταιρεία ερχόμενοι σε επαφή και κατανοώντας τις ανάγκες ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας σε πραγματικές συνθήκες αγοράς.

– Ένα πρόγραμμα ανάδειξης και αξιολόγησης ποικιλιών έχει έμμεσα οικονομικά οφέλη σε φορείς-εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή γύρω από το αντικείμενο της καλλιέργειας.

– Η σύμπραξη δυναμικών και καινοτόμων εταιριών με ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορεί να οδηγήσει και στην ανάπτυξη περισσότερων κοινών δραστηριοτήτων για νέα καινοτόμα προϊόντα.

– Δίνεται δυνατότητα να χτιστούν και άλλες δραστηριότητες που προάγουν την ερευνητική δράση μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν.

Η Σύμπραξη θα οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα για τον ερευνητικό τομέα αλλά ιδιαίτερα για τον παραγωγικό αγροδιατροφικό τομέα μέσα από τον Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ. Κύριος στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η διαφοροποίηση και ανάδειξη της πατάτας Νάξου ως προϊόντος υψηλής αξίας με σύγχρονες -ομικές τεχνολογίες. H ανάπτυξη του επιγενετικού προφίλ των ποικιλιών που καλλιεργούνται στο νησί μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη προσέγγιση για τη διάγνωση των συνθηκών ανάπτυξης και της γεωγραφικής περιοχής προέλευσης των κατά τα άλλα όμοιων φυτικών ειδών/ποικιλιών και των μεταποιημένων προϊόντων τους. Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του προϊόντος και θα ανοίξει νέες αγορές. Επιπλέον, σε επιστημονικό επίπεδο το έργο θα προσφέρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το επιγενετικό προφίλ της πατατοκαλλιέργειας και την σύνθεση πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων.

Μέσω της Σύμπραξης παρουσιάζεται μια μοναδική ευκαιρία για να αποτελέσει μοχλό διασύνδεσης μεταξύ της έρευνας και των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου καθώς επίσης να σταθεί αρωγός στην συνεχή πρόοδο και βελτίωση της συνεργασίας αυτής. Συγκεκριμένα:

•             Θα αναπτύξει τεχνολογίες βασισμένες σε αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής για τη μελέτη των φυτικών πόρων της περιοχής .

•             Θα συμβάλλει στην ανάπτυξη βελτιωμένων καλλιεργειών και παραγόμενων προϊόντων με ελάττωση του χρόνου αξιολόγησης και παραγωγής υγιούς εμπορικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

•             Θα αναδείξει τη επιγενετική αξία της πατάτας Νάξου.

•             Θα κεφαλαιοποιήσει την άριστη κοινότητα επιστημόνων.

•             Θα επιτρέψει την δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

•             Θα αναδείξει τη διατροφική αξία των κονδύλων πατάτας ενισχύοντας την επίδραση του περιβαλλοντικού παράγοντα.

•             Θα συμβάλει στην ασφάλεια και στην ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η επένδυση εστιάζει με όρους βιώσιμης προοπτικής στον βασικό τομέα προτεραιότητας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, της Αγροδιατροφής. Η προτεινόμενη επένδυση μπορεί να αναδειχθεί σε Καλή Πρακτική δεδομένου ότι ενσωματώνει πρακτικές επιχειρηματικής καινοτομίας και διείσδυσης σε νέες αγορές, στηριζόμενη αποκλειστικά σε προϊόντα κλάδου έξυπνης εξειδίκευσης, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και παράγοντας νέα γνώση που μπορεί να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Απώτερος στόχος της προτεινόμενης επένδυσης είναι η διαφοροποίηση και ανάδειξη της πατάτας Νάξου ως προϊόντος υψηλής αξίας με σύγχρονες -ομικές τεχνολογίες. H ανάπτυξη του επιγενετικού προφίλ των ποικιλιών που καλλιεργούνται στο νησί μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη προσέγγιση για τη διάγνωση των συνθηκών ανάπτυξης και της γεωγραφικής περιοχής προέλευσης των κατά τα άλλα όμοιων φυτικών ειδών/ποικιλιών και των μεταποιημένων προϊόντων τους.

Οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αφορά τη χρήση για κοινωνικούς και οικονομικούς σκοπούς των προϊόντων που θα παραχθούν μέσα από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του έργου. Μέσω της οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για τον φορέα υλοποίησης και κατ’ επέκταση για την κοινωνία και την οικονομία ενός κράτους, επιστρέφοντας έτσι την επένδυση του κράτους στον τομέα της έρευνας προς την ίδια την αγορά και την κοινωνία. Ειδικά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του κράτους, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους απόφοιτους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την αξιοποίηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος, Ερευνητής Β´ Βαθμίδος (Κύριος Ερευνητής) Μοριακή Βελτίωση Φυτών, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα το 1982. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην γενετική και βελτίωση των φυτών, της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (Οκτώβριος, 2013). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλους σχεδόν τους κλάδους της Γενετικής και Γονιδιωματικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών τους, της Γενετικής και Μοριακής Βελτίωσης, της αποτίμησης της Βιοποικιλότητας και των Γενετικών Πόρων της Βιοτεχνολογίας και Γενετικής Μηχανικής, της παραγωγής και ελέγχου τροφίμων ιδιαίτερα με την αξιοποίηση μοριακών διαγνωστικών μεθόδων. Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε από χρηματοδοτικούς φορείς της χώρας μας (ΙΝ.Ε.Β./ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν συμπεριληφθεί σε εκατό δέκα επτά (117) άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και h-index=30. Η δουλειά του περιλαμβάνει τη χρήση μοριακών δεικτών για την αποτίμηση και την καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και δένδρων που θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τη μοριακή βελτίωση τους, την ανάλυση του μεταγραφήματος μεγαλόκαρπων και μικρόκαρπων ποικιλιών κολοκυθιάς, τη μελέτη των επιγενετικών και μοριακών μηχανισμών που επάγονται κατά τον εμβολιασμό καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων στοιχειοθέτησης του γονιδιώματος (genome editing). Συμμετείχε σε τουλάχιστον 20 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως μέλος ερευνητικής ομάδας.

E-mail: giannis.ganopoulos@gmail.com

Ηλεκτρονικό CV: https://www.researchgate.net/profile/Ioannis_Ganopoulos/

Δρ. Ιφιγένεια Μελλίδου, Ερευνήτρια Γ’ Βαθμίδος (Εντεταλμένη Ερευνήτρια) Γενετική Βελτίωση Οπωροκηπευτικών, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Δρ. Ιφιγένεια Μελλίδου είναι πτυχιούχος Τμήματος Γεωπονίας Aριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της Εφαρμοσμένης Βιολογίας, από το Πανεπιστήμιο του Leuven στο Βέλγιο (Catholic University of Leuven, KULeuven, 2012). Κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής, διερεύνησε τη γενετική ρύθμιση της ποιοτικών χαρακτηριστικών και αντιοξειδωτικών σε οπωροκηπευτικά. Η Δρ. Μελλίδου έχει σημαντική εμπειρία στον συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ, ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ και ιδιωτικούς φορείς, με αντικείμενα i) τη βελτίωση της ανθεκτικότητας σε αβιοτικές καταπονήσεις κηπευτικών καλλιεργειών με χρήση ωφέλιμων ριζοβακτηρίων (EY έργου), ii) τη δημιουργία νέων ποικιλιών τομάτας με υπέρτερα διατροφικά χαρακτηριστικά (ΕΥ έργου), iii) την ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτίωση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών ποικιλιών φασολιού και πατάτας (ΕΥ πακέτου εργασίας), iv) την κατανόηση του φυσιολογικού-βιοχημικού και μοριακού μηχανισμού καταπόνησης των φυτών σε αβιοτικές καταπονήσεις (μέλος ΕΟ), v) την αξιολόγηση της βιοποικιλότητας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας Σολανοειδών (συντονίστρια), και άλλα.

Δρ. Αλίκη Ξανθοπούλου, Ερευνήτρια Β’ Βαθμίδος (Κύρια Ερευνήτρια) Γενετική Βελτίωση Οπωροκηπευτικών, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Η Δρ. Αλίκη Ξανθοπούλου είναι Κύρια Ερευνήτρια στη Γενετική Βελτίωση Κηπευτικών στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν όλους σχεδόν τους κλάδους της Γενετικής και Γονιδιωματικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών τους, της Γενετικής και Μοριακής Βελτίωσης, της αποτίμησης της Βιοποικιλότητας και των Γενετικών Πόρων της Βιοτεχνολογίας και Γενετικής Μηχανικής, της παραγωγής και ελέγχου τροφίμων ιδιαίτερα με την αξιοποίηση μοριακών διαγνωστικών μεθόδων. Η έρευνά της χρηματοδοτήθηκε από χρηματοδοτικούς φορείς της χώρας μας (ΙΝ.Ε.Β./ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ).  Επίσης έχει συγγράψει  ανασκοπήσεις (reviews) στις επιθεωρήσεις Food Research International. Τα αποτελέσματα της έρευνάς της έχουν συμπεριληφθεί σε σαράντα πέντε (45) άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Ο συνολικός συντελεστής απήχησης των δημοσιεύσεων του είναι περίπου πενήντα πέντε (hindex 15: Scholar Google). Τα άρθρα αναφέρονται σε μελέτες σχετικές με  την γενοτύπηση ποικιλιών με μοριακούς δείκτες, την αποτίμηση της γενετικής ποικιλότητας των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και δένδρων του ελλαδικού χώρου με ουδέτερους και λειτουργικόυς μοριακούς δείκτες, το μοριακό χαρακτηρισμό των φυτογενετικών πόρων της Τράπεζας Γενετικού Υλικού, την γενετική και επιγενετική ρύθμιση στα φυτά.

Ηλεκτρονικό CV: https://www.researchgate.net/profile/Xanthopoulou_Aliki

Email: aliki.xanthopoulou@gmail.com