ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 01ης Αυγούστου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Άρθρο 12 του Καταστατικού και μετά από την υπ’ αριθμ. 426 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της  21ης Ιουνίου  2021  καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. –  Α.Ε.,  και Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε :

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την  01η Αυγούστου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στο Πνευματικό Κέντρο Παντάνασσας, στην Χώρα της Νάξου..

Μη συντελεσθείσας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  08η Αυγούστου 2021  ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων, (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2020 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση  .
 2. Γνωστοποίηση Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2020.
 3. Έγκριση  Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2020 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση  .
 4. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020.
 5. Απαλλαγή των Ελεγκτών  και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2020.
 6. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν το 2020.
 7. Προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση 2021.
 8. Εκλογή Ελεγκτών για την Χρήση 2021.
 9. Επικύρωση Αποφάσεων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της Χρήσης 2020.
 10. Έγκριση και Επικύρωση όλων των Αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στην Χρήση 2020 Νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 11. ;Έγκριση δημιουργίας  Α. Ε. με αντικείμενο τις Α. Π. Ε.
 12. Διάφορες Ανακοινώσεις και Εγκρίσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συν/σμών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά, κατά την έναρξη της πέμπτης

(5ης ) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 26η Ιουλίου 2021. Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξής της, ήτοι την 11:00  της 29ης Ιουλίου 2021 θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση :  3ο Χιλιόμετρο της Ε.Ο. Χώρας – Χαλκείου Πίνακας των Μετόχων που θα συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και πέντε (5) Αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του Άρθρου 123 του Κ.Ν. 4548/2018  συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του αντιπροσώπου, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.easnaxos.com.

Νάξος :  02 / 07 / 2021

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α. Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ