ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε.

Της 21ης Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Άρθρο 12 του Καταστατικού και μετά από την υπ’ αριθμ. 396 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της 11ης Ιανουαρίου 2021  καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. –  Α.Ε.,  και Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε:

Έκτακτη  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την  21η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στην Έδρα της Εταιρείας και στον χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΑΕΣ-ΑΕ στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Χώρας Χαλκείου Νάξου, όπου και τα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε.

Μη συντελεσθείσας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  28η Φεβρουαρίου 2021  ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας διάταξης.

 ΜΟΝΟΝ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ίδρυση από την Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ – Α.Ε.Σ. – Α.Ε. μαζί με άλλους, εταιρειών Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία), για διεξαγωγή δραστηριοτήτων της Ε.Α.Σ.ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε., ως εταιρειών Ι.Κ.Ε. και όχι ως Ανώνυμη Εταιρεία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι ΜΕΤΟΧΟΙ της Εταιρείας, (ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ), διά των Αντιπροσώπων των,  οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά καταθέτοντας τα στην Εταιρεία πέντε, (5), ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 15η Φεβρουαρίου 2021. Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξής της, ήτοι την 10:00  της 19ης Φεβρουαρίου 2021 θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση: 3ο Χιλιόμετρο της Ε.Ο. Χώρας – Χαλκείου Πίνακας των Μετόχων που θα συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και πέντε (5) αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του Άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του Αντιπροσώπου, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.easnaxos.com.

Νάξος : 25/01/2021

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α. Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω του Κορωνοϊού και της Απαγόρευσης Συναθροίσεων και λόγω του ότι οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων κατοικούν σε χωριά και δεν έχουν την δυνατότητα αλλά και τα μέσα για Τηλεδιάσκεψη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί όπως πιο κάτω:

10 το πρωί:

Οι Αντιπρόσωποι του: Α.Σ. ΑΓΕΡΣΑΝΙΟΥ, Α.Σ. ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ, Α.Σ. ΔΑΝΑΚΟΥ

11 το πρωί:

Οι Αντιπρόσωποι του: Α.Σ. ΒΙΒΛΟΥ, Α.Σ.  ΚΟΡΩΝΟΥ, Α.Σ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ

12 το Μεσημέρι:

Οι Αντιπρόσωποι του: Α.Σ. ΓΛΙΝΑΔΟΥ, Α.Σ.  ΜΕΛΑΝΩΝ, Α.Σ.  ΧΑΛΚΕΙΟΥ

01 το Μεσημέρι:

Οι Αντιπρόσωποι του: Α.Σ. ΚΩΜΙΑΚΗΣ, Α.Σ.  ΦΙΛΟΤΙΟΥ, Α.Σ.   ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΔΙΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Σ.ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε. κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΟΥΝΗ

Ίδρυση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Προτείνω την ίδρυση ΙΚΕ, για τη συμμετοχή της ΕΑΣ σε διάφορες, δευτερεύουσες, αλλά σημαντικές δραστηριότητές της.

Η σύγχρονη αυτή μορφή εταιρείας μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα, παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία, σε αντίθεση με άλλες μορφές, όπως η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), δαπανώντας πολύ μικρό ποσοστό από το κεφάλαιό της, ενώ είναι περιορισμένες και οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, στην Ι.Κ.Ε. το καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό και απαιτεί ως ελάχιστο κεφάλαιο ένα (1) ευρώ, ενώ ο καταβαλλόμενος φόρος συγκέντρωσης  κεφαλαίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τη σύσταση της εταιρείας ανέρχεται στο ένα λεπτό του ευρώ.

Επίσης, ενώ υπάγονται στον  Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), υποχρεωτικά οι εταίροι στις προσωπικές εταιρείες, στις Ι.Κ.Ε. αυτό είναι προαιρετικό και η μόνη υποχρέωση που υπάρχει είναι να ασφαλίζεται ο διαχειριστής της εταιρείας στο ΙΚΑ.

Οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για χρέη της εταιρείας, αλλά μόνο η εταιρεία με την περιουσία της. Ακόμη, οι εταίροι στην Ι.Κ.Ε. μπορούν να εισφέρουν στο κεφάλαιο είτε με χρήματα είτε με περιουσιακά στοιχεία είτε με τη προσωπική τους εργασία.

Άρα: μικρότερη φορολογία, απλή διαδικασία σύστασης και μικρό ύψος ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου για τη σύσταση.

  • Το καταστατικό της εταιρείας που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο.
  • Η εταιρεία μπορεί να είναι μονοπρόσωπη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Και οι συνεταιρισμοί, σύμφωνα με τον νόμο που τους διέπει). Το όνομα του μοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα δια του Γ.Ε.ΜΗ (Γενικού Εμπορικού Μητρώου).
  • Η εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 Ευρώ.
  • Οι εταίροι συμμετέχουν με κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.
  • Στην επωνυμία, πρέπει δε να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” ή η συντομογραφία “Ι.Κ.Ε.”.
  • Διάρκεια ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί 12 έτη από τη σύστασή της.