ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε.

Της 21ης Ιουνίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, το Άρθρο 12 του Καταστατικού και μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της  11ης Μαΐου 2020  καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. –  Α.Ε.,  και Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε :

Έκτακτη  Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την  21η Ιουνίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στην Έδρα της Εταιρείας και στον χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΑΕΣ-ΑΕ στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Χώρας Χαλκείου Νάξου, όπου και τα Γραφεία της Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. – Α.Ε.

Μη συντελεσθείσας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την  28η Ιουνίου 2020  ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας διάταξης.

 ΘΕΜΑTA  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την Επωνυμία : ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ για την Σύσταση Συνεταιριστικής Εταιρείας με την συμμετοχή της ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ και άλλων Φορέων η Συνεταιρισμών με σκοπό την δημιουργία Τυροκομείου στην Ορεινή Νάξο για παραγωγή : Παραδοσιακού Αρσενικού (ΠΟΠ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι ΜΕΤΟΧΟΙ της Εταιρείας, (ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ), διά των Αντιπροσώπων των,  οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά καταθέτοντας τα στην Εταιρεία πέντε, (5), ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 13η Ιουνίου 2020. Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξής της, ήτοι την 10:00  της19ης Ιουνίου 2020 θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση :  3ο Χιλιόμετρο της Ε.Ο. Χώρας – Χαλκείου Πίνακας των Μετόχων που θα συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και πέντε (5) αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του Άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της Πρόσκλησης για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του αντιπροσώπου, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.easnaxos.com.

Νάξος : 30/05/2020

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α. Ε.

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ