ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 06 / 27 – 09 – 2020 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ  Α.Ε.Σ – Α.Ε.

Οι Μέτοχοι της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης – Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ  ΑΕΣ  ΑΕ, συνήλθαν διά των Αντιπροσώπων τους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 27η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο 3ο Χιλ/τρο της επαρχιακής οδού Χώρας Χαλκείου Νάξου.

   Η Πρόσκληση προς σύγκλιση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών και όπως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας.  Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ Κυκλάδων καθώς και στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και επιδόθηκε στους Αντιπροσώπους των Μετόχων σε καθένα χωριστά.

   Η Πρόσκληση αυτή έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της 27ης Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το Άρθρο 12 του Καταστατικού και μετά από την υπ΄ αριθμ. 370 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Αυγούστου 2020,  καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία Ε.Α.Σ Νάξου Α.Ε.Σ Α.Ε, με Έδρα τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε :

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 27η Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο 3ο Χιλ/τρο της επαρχιακής οδού Χώρας Χαλκείου Νάξου.

Μη συντελεσθείσας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την ως άνω ημερομηνία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 04η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο 3ο Χιλ/τρο της επαρχιακής οδού Χώρας Χαλκείου Νάξου με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Γνωστοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2019 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.
 • Γνωστοποίηση Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2019.
 • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως) 2019 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.
 • Απαλλαγή των Ελεγκτών  και του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2019.
 • Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν το 2019.
 • Προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση 2020.
 • Εκλογή Ελεγκτών για τη Χρήση 2020.
 • Επικύρωση Αποφάσεων Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της Χρήσης 2019.
 • Έγκριση και Επικύρωση όλων των Αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στην Χρήση 2019 Νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ,σύμφωνα με τον Ν.4673/2020.
 1. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων Συν/σμών, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τα νόμιμα παραστατικά, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 21η Σεπτεμβρίου 2020. Κάθε Κοινή Μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της έναρξής της, ήτοι την 11:00 της 25ης Σεπτεμβρίου 2020 θα έχει αναρτηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας στην διεύθυνση : 3ο Χιλιόμετρο της Ε. Ο. Χώρας – Χαλκείου Πίνακας των Μετόχων που θα συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Νομικά Πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρείας μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος δύναται να διορίζει έως και πέντε (5) αντιπροσώπους φυσικά πρόσωπα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, οι Οικονομικές Καταστάσεις 2019, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019, η Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομιών Καταστάσεων 2019 της Εταιρείας μας, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία αναφέρονται όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας καθώς και ο τύπος του εντύπου συμμετοχής – διορισμού του Αντιπροσώπου,  διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.easnaxos.com.

Με Εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ. Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΥΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν την Συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των Γραφείων της Εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο Πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου για την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αφού άρχισε η Συνέλευση ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριος Καπούνης του Γεωργίου ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Χουζούρη του Ιακώβου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης και διαβάζει τον Πίνακα που καταρτίσθηκε αυτών που δικαιούνται να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων των Μετόχων. Βρέθηκαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου Μετοχές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ    ΠΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,    ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ     ΚΑΙ    ΠΟΣΟΣΤΑ     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ    ΨΗΦΟΥ

Α. Σ. ΑΓΕΡΣΑΝΙΟΥ
1ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ9.181
2ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ9.181
3ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ9.181
4ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9.181
5ΣΕΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ9.181
Α. Σ.  ΒΙΒΛΟΥ
6ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ9.181
7ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ9.181
8ΖΕΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ9.181
9ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΟΥ9.181
10ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ9.181
Α.Σ. ΓΛΙΝΑΔΟΥ
11ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ9.181
12ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  ΒΛΑΣΙΟΣ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ9.181
13ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ9.181
14ΚΑΠΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ9.181
15ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ  του  ΙΑΚΩΒΟΥ9.181
Α.Σ. ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ
16ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ9.181
17ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ9.181
18ΚΑΠΗΝΙΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9.181
Α. Σ.  ΜΕΛΑΝΩΝ
19ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ9.181
20ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ9.181
21ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ9.181
Α.Σ. ΔΑΝΑΚΟΥ
22ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ9.181
Α.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ
23ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ9.181
24ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ9.181
Α.Σ. ΚΩΜΙΑΚΗΣ
25ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ9.181
26ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9.181
27ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ9.181
28ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ9.181
Α.Σ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ
29ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ9.181
30ΔΕΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9.181
31ΚΑΓΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ9.181
Α.Σ. ΦΙΛΟΤΙΟΥ
32ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ9.181
33ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ9.181
34ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ9.181
35ΤΖΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ9.181
Α.Σ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ
36ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ9.181
37ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ9.181
Α.Σ. ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
38ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ9.181
39ΒΕΚΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ9.181

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΝΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ   ΠΟΥ      ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΠΟΣΟΣΤΑ    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ    ΨΗΦΟΥ

 Κ Α Ν Ε Ν Α Σ 

     Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας για την σύγκλιση και την Νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε ότι:

 1. Το σύνολο των Μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής είναι 39 Αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν το σύνολο 358.059 Μετοχών.
 2. Παρόντες είναι 39 Αντιπρόσωποι που εκπροσωπούν 358.059 Μετοχές, ήτοι 100,00% του συνόλου. Απών δεν ήταν Κανένας.    Εκλέγονται δε Ομόφωνα και Ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο Γεώργιος Γκούφας του Δημητρίου, Γραμματέας  ο Σταμάτιος Βερύκκοκος  και – Ψηφολέκτες ο Φραγκίσκος Βερνίκος του Ιωάννη και Καπηνιάρης Λάμπρος του Δημητρίου.

   Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως Ένσταση δια την Απαρτία και τον τρόπο σύγκλισης της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους Αντιπροσώπους των Μετόχων, αυτή συγκροτείται κανονικά σε Σώμα και Συνεδριάζει Έγκυρα.          

   Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση ως ακολούθως:

ΣΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΘΕΜΑ

Από τον Πρόεδρο Δημήτριο Καπούνη και τον κ. Ζώη  Τζώρα, ο οποίος είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ντάμπου Παντελεήμωνα έγινε γνωστοποίηση των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεων) 2019 (περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση.

ΣΤΟ  ΔΕΥΤΕΡΟ  ΘΕΜΑ

Από τον κ. Ζώη Τζώρα, ο οποίος είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ντάμπου Παντελεήμωνα έγινε γνωστοποίηση Έκθεσης Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2019.

ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ  ΘΕΜΑ

   Ο πρόεδρος της Γ.Σ. Γεώργιος Γκούφας υπέβαλε προς Έγκριση την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 (Ισολογισμός, Πίνακας Αποτελεσμάτων, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διάθεση Κερδών), με την επ’ αυτών Έκθεση των Ελεγκτών, όπως καταχωρούνται στην υπ’ αριθμ. 370/31-08-2020 Απόφαση Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά από διαλογική συζήτηση και ανάλυση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας  και της έκθεσης των Ελεγκτών,  η Γενική Συνέλευση Αποφασίζει δια ανατάσεως της χειρός και, ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 Μετοχές – Ψήφοι Υπέρ ,Εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019.

ΣΤΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ  ΘΕΜΑ

Μετά από διαλογική συζήτηση η  Γενική Συνέλευση Αποφασίζει με φανερή

Ψηφοφορία και ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 Μετοχές – Ψήφοι Υπέρ, απαλλαγή των Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2019.

ΣΤΟ  ΠΕΜΠΤΟ  ΘΕΜΑ

Η Γ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 Μετοχές – Ψήφοι υπέρ, Εγκρίνει ότι τα Μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την διαχειριστική  χρήση  2019, δεν έλαβαν καμία αμοιβή.

ΣΤΟ  ΕΚΤΟ  ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., Δημήτριος Καπούνης, προτείνει να μην υπάρξουν αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για το έτος 2020 εκτός του κ. Χωριανόπουλου Νικηφόρου, στον οποίο, λόγω μετακίνησης, πρέπει να καταβληθεί ένα ποσό.

Ο κ. Τζώρας ανέφερε πως η προέγκριση της αμοιβής του Δ.Σ. δε σημαίνει ότι και θα πραγματοποιηθεί. Επειδή η Εταιρεία σας είναι μακριά από τους τόπους διάθεσης των προϊόντων αυτής και τους τόπους όπου λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον της Εταιρείας σας , καλό θα ήταν να γίνει η προέγκριση αμοιβών του Δ.Σ. χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνει χρήση του συγκεκριμένου ποσού. Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση και ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 Μετοχές – Ψήφοι  υπέρ εγκρίνει το ποσό των 30.000 ευρώ ως αμοιβές του Δ.Σ. για τη χρήση του 2020.

ΣΤΟ  ΕΒΔΟΜΟ  ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., Γεώργιος Γκούφας, ενημερώνει το σώμα ότι αν και έχουν ζητηθεί  δύο (2) προσφορές για τον έλεγχο Χρήσης του 2020, εν τούτοις κατατέθηκε Μόνο μία  από την Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. ποσού € 8.800,00 (χωρίς Φ.Π.Α.), για Λογιστικό Έλεγχο και ποσού  € 8.800,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) για Φορολογικό Έλεγχο.

Η Γ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 ΜετοχέςΨήφοι υπέρ, την αποδοχή της προσφοράς της Ελεγκτικής Εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. έναντι του ποσού των 8.800,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), για Λογιστικό Έλεγχο και  ποσού € 8.800,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για Φορολογικό Έλεγχο, την οποία και εκλέγει για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020, με τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ. Ντάμπο Παντελεήμωνα του Σταύρου με Αρ.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.34921 ως Τακτικό και τον κ. Νάκο Νικόλαο του Σωτηρίου με Αρ.Μ.Σ.Ο.ΕΛ.14071 ως Αναπληρωματικό, οι οποίοι ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.

ΣΤΟ  ΟΓΔΟΟ  ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε, κ. Δημήτριος Καπούνης, ενημερώνει το Σώμα ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις το έτος 2019.

ΣΤΟ  ΕΝΑΤΟ  ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., Γεώργιος Γκούφας, προτείνει την έγκριση και επικύρωση όλων των Αποφάσεων που πάρθηκαν μέσα στην Χρήση 2019 Νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση και ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 Μετοχές – Ψήφοι Υπέρ, εγκρίνει και επικυρώνει τις Αποφάσεις που πάρθηκαν μέσα στην Χρήση 2019 Νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Σ. Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., κ. Δημήτριος Καπούνης και ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Καραμανής, ενημερώνουν τα μέλη της Γ.Σ. για τον Νέο Νόμο που αφορά τις Α.Ε.Σ., (4673/2020), και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να είναι Σύμφωνο με τον Νόμο.

Η Γ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση και ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 Μετοχές – Ψήφοι Υπέρ, δεν προβαίνει στην Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , σύμφωνα με τον Ν.4673/2020, διότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή Ιδιωτών στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας.

ΣΤΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΘΕΜΑ

   Ο Πρόεδρος της Εταιρείας προτείνει στην Γενική Συνέλευση ότι παλαιότερα η ΈΑΣ Νάξου , είχε Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας, ο οποίος διευθετούσε αρκετά Υπηρεσιακά θέματα. Αφού και μετατράπηκε η Εταιρεία πλέον σε ΑΕΣ θα πρέπει να προχωρήσουμε στην Επικαιροποίηση αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας.

Η Γ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση και ΟΜΟΦΩΝΑ, ήτοι με 358.059 Μετοχές – Ψήφοι Υπέρ, εγκρίνει την Επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσίας της Εταιρείας.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς Πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γ.Σ..

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ                  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΕΡΥΚΚΟΚΟΣ