1. Αναθέτουσα Αρχή: : Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτική εταιρική σύμπραξη ανώνυμη εταιρεία, με τον διακριτικό τίτλο «ΕΑΣ Νάξος» με έδρα στο 3ο χλμ. επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου, θέση Λουκάκι, Νάξος, Τ.Κ. 84300 και τηλέφωνο επικοινωνίας +302285025340.
 2. Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για την ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου στην Ελλάδα και τη Γερμανία, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής. Εάν το προτεινόμενο πρόγραμμα δεν γίνει αποδεκτό από την ΕΕ, ο διαγωνισμός θα θεωρηθεί άκυρος και, στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπόκεινται σε αιτήσεις ή / και ζητήματα ζημίας.
 3. Προϋπολογισμός Έργου: 1.046.314,80 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.        
 4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών : Ελλάδα και Γερμανία.
 5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).
 6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
 7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 8. Διάρκεια της Σύμβασης: 24 μήνες.
 9. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της ‘Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτική εταιρική σύμπραξη ανώνυμη εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΕΑΣ Νάξος», η οποία εδρεύει στο 3ο χλμ. επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου, θέση Λουκάκι, Νάξος, Τ.Κ. 84300 και από το email easnaxos@otenet.gr με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Γεώργιο Εμμ. Σέργη από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 10. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της ‘Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτική εταιρική σύμπραξη ανώνυμη εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΕΑΣ Νάξος», στο 3ο χλμ. επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου, θέση Λουκάκι, Νάξος, Τ.Κ. 84300, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι.
 11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 πμ στην έδρα της ‘Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτική εταιρική σύμπραξη ανώνυμη εταιρεία.
 12. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 13. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 14. Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Ελληνικά.  
 15. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ‘Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτική εταιρική σύμπραξη ανώνυμη εταιρεία (ΕΑΣ Νάξος)

Δημήτριος Καπούνης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος