Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για την ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου στην Ελλάδα και τη Γερμανία».

Αναθέτουσα Αρχή: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΑΣ Νάξου», με έδρα στο 3ο χλμ. επαρχιακής οδού Νάξου-Χαλκείου, θέση Λουκάκι, Νάξος, Τ.Κ. 84300 και τηλέφωνο επικοινωνίας +302285025340.

 1. Αντικείμενο: Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων των Δράσεων του Προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για την ΠΟΠ Γραβιέρα Νάξου στην Ελλάδα και τη Γερμανία» που κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
 2. Προϋπολογισμός Έργου: 28.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου της Αναθέτουσας Αρχής και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου.
 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη και δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Διάρκεια της Σύμβασης: 24 μήνες.
 7. Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και από το email easnaxos@otenet.gr με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Γεώργιο Εμμ. Σέργη από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 8. Οι προσφορές υποβάλλονται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι.
 9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της ‘Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτική εταιρική σύμπραξη ανώνυμη εταιρεία.
 10. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 11. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
 12. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου – Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρείας (ΕΑΣ Νάξου ΑΕΣ ΑΕ)

Δημήτριος Καπούνης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος