Το Περίπτερο της έκθεσης επισκέφτηκε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ανωμερίτης και ο Βουλευτής κ. Μπασιάκος.