ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΝΤΙΠΕΡΕΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)